Obchodné podmienky

 

Všeobecné Obchodné podmienky BRAMAS, spol. s r.o.,  vydané v zmysle ustanovení § 273 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

BRAMAS spol. s r.o. so sídlom 1.mája 45, 90201 Pezinok, IČO: 35914106, IČDPH: SK2021926291 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro Vložka
číslo: 34280/B

 

Tieto obchodné podmienky sa skladajú dvoch častí:

  1. Časť – Všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku vzťahujúce sa na predaj tovaru prostredníctvom e-shopu – www.kgsmshop.sk alebo v kamennej predajni spoločnosti BRAMAS, spol. sr.o. , konkrétne- KGSM servis, OC PLUS , Holubyho 28 Pezinok 902 01.
  2. Časť – všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku  vzťahujúce sa na poskytovanie služieb – konkrétne zabezpečenie nezáručných opráv mobilných telefónov a príslušenstva.

 

  1. ČASŤ

1. Základné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou  BRAMAS, spol. s r.o (ďalej len „predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci - BRAMAS, spol. s r.o., sídlo1.mája 45, 902 01 Pezinok, IČO 35 914 106, IČ DPH: SK2021926291, zaoberajúci sa predajom tovaru.

Kupujúci - Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
- osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
- osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že:
1. na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
2. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa.
V prípade, že príde k jednej zo situácií uvedených v bodoch 1 a 2, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie u zrušení objednávky na email.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušný súdom.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu www.kgsmshop.sk  a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

3. Ceny

Ceny uverejnené na webovej stránke internetového obchodu sú ceny tovaru na objednávku,  platia teda výhradne pri uskutočnení nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.kgsmshop.sk.  Predajné ceny v kamenných predajniach KGSM servis v Pezinku sa môžu líšiť od týchto cien. Rozhodujúci je aktuálny stav na sklade a dostupnosť produktov. V jednotlivých kamenných predajniach je pri každom produkte uvedená cena na objednávku (cena zhodná s cenou uverejnenou na www.kgsmshop.sk) a cena tovaru, ktorý je aktuálne skladom na kamennej predajni.

 

4. Objednávanie

Kupujúci dostane dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať tovar je možné  prostredníctvom internetového obchodu www.kgsmshop.sk alebo osobne v kamennej predajni v Pezinku.

5. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to písomným upovedomením na kontaktné adresy /email, adresa sídla/. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia, ktoré bolo doručené predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Nie však pokiaľ  kúpnu zmluvu uzavrel bez uskutočnenia objednávky, priamo v  kamenných predajni. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia od zmluvy tovar doručiť na adresu predávajúceho(viď. Kontakt) spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy, s fotokópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či bude suma čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, prípadne bude môcť byť použitý na ďalší nákup tovaru u predávajúceho. 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle  zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov). 

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie tu

6. Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom
b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho

 

8. Dodacie podmienky

Osobný odber:

Tovar je možné prevziať na prevádzke predávajúceho v otváracích hodinách. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným dokladom totožnosti. Osobný odber je možný po obdržaní informácie od predávajúceho, že tovar je pripravený na prevzatie na odbernom mieste (kamennej predajni)

Zasielanie prepravnou službou: 
Tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

V prípade, že chcete objednávku stornovať, toto je potrebné oznámiť nám ešte pred odoslaním objednávky. V prípade, že nám nebude oznámené, že objednávku stornujete a nevyzdvihnite alebo neprevezmete si túto zásielku, sme ako predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody vo výške vynaložených nákladov v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom www.KGSMshop.sk a to vo výške 7 €. 

 

 

9. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Reklamáciu v záručnej lehote si môže kupujúci uplatniť jedine na základe vyplneného záručného listu. V prípade, že zakúpený tovar nemá záručný list, ako záručný list slúži nákupný doklad. 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné od 13.06. 2014 . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Reklamačný poriadok

Článok I
Všeobecné ustanovenia


1.    Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2.    Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou BRAMAS, spol. s r.o., so sídlom  1.mája 45, 902 01 Pezinok, IČO 35 914 106, IČ DPH: SK2021926291 v súlade s jej predmetom podnikania. Je záväzný pre  predávajúceho aj kupujúceho.
3.    Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.
4.    Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v kamenných predajniach predávajúceho a je zverejnený na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho – www.kgsmshop.sk 
5.    Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.


Článok II
Výklad pojmov


1.    Predávajúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť  BRAMAS, spol. s r.o., so sídlom  1.mája 45, 902 01 Pezinok, IČO 35 914 106, IČ DPH: SK2021926291.
2.    Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá  ako spotrebiteľ kúpila tovar od predávajúceho v rámci jeho predajnej siete alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.
3.    Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
4.    Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vráteným kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
5.    Odborným posúdením sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Článok III
Zodpovednosť za vady


1.    Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
2.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar  pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.  Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
3.    Záručná doba je 24 mesiacov. 
4.    Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
5.    Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru.
6.    Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 
7.    Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa, ako od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.
8.    Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.
9.    Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (Občiansky zákonník). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
10.     Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava.
11.     Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.
12.     Práva kupujúceho  zo zodpovednosti za vady tovaru  zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


Článok IV.
Záručné podmienky


1.    Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp.  iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. 
2.    Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
3.    Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.
4.    V prípade, ak  tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.
5.    Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.
6.    Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.
7.    Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.
8.    Záruka sa nevzťahuje najmä:
-    na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
-    na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
-    na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
-    na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
-    na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
-    na vady spôsobené neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
-    na vady spôsobené opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
-    na vady spôsobené prírodnými živlami,
-    na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
-    na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
-    na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
-    na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
-    ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
-    ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.
9.    Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

Článok V.
Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady


1.    Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť:
a/ v kamennej predajni  predávajúceho v Pezinku

b/ v autorizovanom  servisnom stredisku
    Informácie o   autorizovaných   servisných   strediskách     poskytne    predávajúci    
    kupujúcemu na tel. č.  alebo emailom. 
2.    V prípade, ak kupujúci požaduje opravu vadného tovaru a v záručnom liste je uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom,  uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
3.    Právo na opravu tovaru môže kupujúci uplatniť v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je uvedený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci kupujúcemu na základe jeho požiadania.
4.    Reklamáciu môže kupujúci uplatniť  odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo kuriérskou službou), do miesta uvedeného v bode 1.  až 3. tohto článku. 
5.    Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou. 
6.    Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. Zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie a v prípade potreby údaje uvedené v bode 12. tohto článku. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou).
7.    Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu alebo servisnému stredisku, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
8.     Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu  u predávajúceho alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu alebo autorizovanému stredisku. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu príp. servisnému stredisku sa  za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu príp. servisnému stredisku.
9.     V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
10.     Ak tovar určený na reklamáciu obsahuje prístupové heslá do systému, kupujúci je povinný príslušné heslá oznámiť pri uplatnení reklamácie alebo ich odstrániť pred doručením vadného tovaru na reklamáciu.  Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových kódov kupujúcim. 
11.     Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie predávajúcim príp. autorizovaným servisným strediskom a kupujúci na výzvu predávajúceho neoznámi prístupové kódy, tovar doručený na reklamáciu bude vrátený bez opravy a reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
12.    Ak pri vybavovaní reklamácie počítača predávajúci alebo autorizované servisné stredisko zistí, že v počítači je nainštalovaný nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
13.     Predávajúci ani záručný servis nezodpovedajú za poškodenie dát a programov v reklamovanom tovare. V tejto súvislosti kupujúcemu odporúčame vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z vadného tovaru výmenné pamäťové médiá. 

Článok VI.
Vybavenie reklamácie


1.    Pri osobnom reklamovaní tovaru vydá zamestnanec predávajúceho kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.
2.    Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,  predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
3.    Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z  práv zo zodpovednosti za vady si  uplatňuje, je predávajúci  povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie  ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
4.    Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3. tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
5.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
6.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
7.    Pri zjavne neopodstatnenej reklamácii uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou  vznikli. 
8.    O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá). 
9.    O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo  kúpnu cenu  na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).
10.    Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok VII.
Spôsoby vybavenia reklamácie


1.    Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na  jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
2.    Pokiaľ sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou z kúpnej ceny.
3.    Kupujúci má právo požadovať bezplatnú  výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej  zmluvy:
-    ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
-    ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
-    ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
-    predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu). 
4.    Ak sa na tovare objavia  iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
5.    Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje BRAMAS, spol.s r.o. 
6.    Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
7.    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
-    odovzdaním opraveného tovaru,
-    výmenou tovaru,
-    vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)
-    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-    písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
-    odôvodneným zamietnutím reklamácie.
8.    Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia


1.    Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 13.06.2014.
2.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

  1. ČASŤ.

Spoločnosť BRAMAS, spol. s r.o.,  za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi BRAMAS, spol. s r.o. . ako Poskytovateľom (ďalej len „Poskytovateľ“) a právnickými alebo fyzickými osobami (ďalej len „Objednávateľ“), ktoré si objednali Službu, resp. Služby alebo tovar u Poskytovateľa, vydáva tieto Obchodné podmienky.

ČLÁNOK 1
PODMIENKY NA UZAVRETIE ZMLUVY, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1    Zmluvou sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie každá jednotlivá zmluva, resp. dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a zároveň  zmluva uzatvorená na základe akceptácie Objednávky Objednávateľa Poskytovateľom.
1.2    Uzavretím Zmluvy sa zakladá obchodný záväzkovo-právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, z ktorého vzniká Poskytovateľovi záväzok poskytovať dohodnuté Služby podľa Zmluvy v dohodnutom rozsahu Objednávateľovi a Objednávateľovi záväzok plniť povinnosti uvedené v Zmluve, týchto Obchodných podmienkach, riadne a včas platiť dohodnutú cenu podľa Zmluvy, Cenníka Poskytovateľa a Obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré sú spravidla prílohou Zmluvy, a s ktorými bol Objednávateľ riadne oboznámený, čo potvrdil svojím podpisom Zmluvy alebo Objednávky, resp. jej odoslaním Poskytovateľovi.
1.3    Pod pojmom Objednávateľ sú zahrnutí i zamestnanci Objednávateľa, prípadne iné osoby, ktoré Objednávateľ poveril vykonávaním svojich činností.
1.4    Poskytovateľ, resp. poverené osoby uzavrú Zmluvu s každým Objednávateľom, ktorý splní stanovené podmienky. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi služby len v prípade včasného a riadneho splnenia všetkých záväzkov stanovených v Obchodných podmienkach a v Zmluve, ibaže je v Obchodných podmienkach alebo v Zmluve stanovené inak.
1.5    Ak z týchto Obchodných podmienok nevyplýva niečo iné, Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby, resp. uzavretie Zmluvy v prípade, že:
1.5.1    poskytovanie Služby nie je technicky možné na požadovanom mieste, alebo v požadovanom rozsahu, alebo za podmienok požadovaných Objednávateľom, alebo
1.5.2    Poskytovateľ nemá záruku od Objednávateľa, že bude dodržiavať Zmluvu, najmä vzhľadom k tomu, že

(a) Objednávateľ je/bol dlžníkom Poskytovateľa a je dôvodné predpokladať, že Objednávateľ nebude včas a riadne plniť svoje záväzky zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok, alebo

(b) Objednávateľ je/bol dlžníkom iného poskytovateľa obdobných služieb alebo niektorý z týchto poskytovateľov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu, alebo
1.5.3    uzavretie Zmluvy by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, alebo
1.5.4    Objednávateľ nesúhlasí s Obchodnými podmienkami, alebo
1.5.5    Objednávateľ nevyplní riadne Objednávku, resp. je neurčitá alebo nesplní povinnosť podľa bodu 1.6 tohto článku
1.6    Podmienkou na uzavretie Zmluvy je:
1.6.1    Objednávateľ poskytne svoje údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, adresa bydliska/sídla, miesto služby a IČO (ak mu bolo pridelené). Objednávateľ uvedie aj svoj telefonický a e-mailový kontakt za účelom prípadnej ďalšej komunikácie súvisiacej s poskytovanou službou. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá Objednávateľ,
1.6.2    Objednávateľ predloží na požiadanie Poskytovateľa všetky ním požadované dokumenty, resp. doklady, najmä tie osvedčujúce totožnosť Objednávateľa.
1.7    Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovania Služby v čase otváracích hodín.
1.8    Poskytovateľ poskytuje Služby na území Slovenskej republiky (ďalej iba „SR“), najmä v rámci objednania opravy výrobku prostredníctvom www.kgsmshop.sk , prípadne poskytuje svoje služby vo svojich  kamennej predajni v Pezinku (viď informácie na www.kgsmshop.sk)

ČLÁNOK 2 
PREDMET ZMLUVY

2.1    Predmetom Zmluvy je:
2.1.1    záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste službu (ďalej iba „Služba“), a splniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v popise Služby na www.kgsmshop.sk alebo v Zmluve alebo v Objednávke; a
2.1.2    záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby, tovaru, resp. použitého náhradného dielu alebo iného materiálu príslušnú cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v týchto Obchodných podmienkach, v  Zmluve, alebo ktoré zo Zmluvy vyplývajú.

ČLÁNOK 3 
OBSAH SLUŽBY

3.1    Aktuálne informácie o poskytovaných Službách a ich rozsahu sú uvedené na www.kgsmshop.sk, resp. v Zmluve. Tam kde sa v súvislosti so Službou dodáva Poskytovateľom Objednávateľovi tovar sa pod Službou rozumie aj dodanie tovaru. Dodanie tovaru na základe objednávky upravuje 1. ČASŤ  týchto obchodných podmienok.

ČLÁNOK 4 
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A OBJEDNÁVATEĽA

4.1    Poskytovateľ je povinný:
a)    uzavrieť Zmluvu s každým Objednávateľom, ktorý pristúpi na Obchodné podmienky Poskytovateľa a nie je dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto Obchodných podmienok Poskytovateľa,
b)    poskytovať Objednávateľovi dohodnuté Služby podľa Zmluvy, resp. týchto Obchodných podmienok v maximálne možnej kvalite,
c)     pokiaľ možno vopred a včas, oznámiť Objednávateľovi vhodným spôsobom zmeny v čase poskytovanej Služby.
4.2    Poskytovateľ má právo:
a)    na zaplatenie ceny Objednávateľom za poskytnuté Služby,
b)    odmietnuť uzavretie Zmluvy za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach,
c)    odstúpiť od Zmluvy alebo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, resp. tovaru bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy z dôvodu:
1.    zneužívania Služieb, a to až do odstránenia ich zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich ich zneužívanie,
2.    nezaplatenia splatnej ceny alebo jej časti za Služby, resp. tovar o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, a to až do jej úplného zaplatenia vrátane jej príslušenstva prípadne dohodnutej zmluvnej pokuty,
3.    porušenia podmienok Zmluvy alebo Obchodných podmienok zo strany Objednávateľa,
4.    ak Objednávateľ opakovane porušuje podmienky Zmluvy,
5.    ak Objednávateľ uviedol v Objednávke nepravdivé údaje týkajúce sa jeho identifikácie ako aj iné údaje, ktoré môžu mať za následok nesprávne poskytovanie Služby,
6.    ak Objednávateľ nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností,
7.    ak je Objednávateľ v úpadku, vstúpil do likvidácie, bol na Objednávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo na majetok Objednávateľa bola vyhlásená exekúcia,
8.    v prípade pôsobenia akejkoľvek vyššej moci.
d)    overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené Objednávateľom v dokumentoch požadovaných Poskytovateľom,
e)    na náhradu škody spôsobenú Objednávateľom,
f)    na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa potrebnej na riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,
g)    ukončiť Zmluvu v súlade so Zmluvou, Obchodnými podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
h)    odmietnuť vykonanie alebo dokončenie Služby objednanej Objednávateľom, v prípade ak na tomto zariadení nie je možné vykonať Službu objednanú Objednávateľom alebo ponúkanú Poskytovateľom, najmä ak nie je možné vykonať opravu tohto zariadenia, 
i)    jednostranne predĺžiť dohodnutú dĺžku opravy zariadenia Objednávateľa, resp. vykonania Služby v prípade, že nastanú okolnosti nezavinené Poskytovateľom, najmä v prípade ak Poskytovateľ nevie zabezpečiť včasné dodanie komponentov potrebných opravu zariadenia, resp. vykonanie Služby,
j)    akúkoľvek vec, resp. zariadenie prevzaté Poskytovateľom od Objednávateľa, neskladovať ďalej a zničiť takúto vec, resp. zariadenie, ak nebolo prevzaté Objednávateľom v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy bolo prevzaté Poskytovateľom od Objednávateľa. V takomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za spôsobenú škodu, ani inú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu. Za prípadné spôsobenie škody tretej osobe, zodpovedá Objednávateľ. 
4.3    Obmedzenie Služieb môže byť vykonané aj zaslaním oznamu/upomienky faxom, e-mailom, resp. inou formou Objednávateľovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy, prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb podľa bodu 4.2 Obchodných podmienok, takéto konanie Poskytovateľa nezakladá povinnosť Poskytovateľa zaplatiť akúkoľvek finančnú alebo inú náhradu Objednávateľovi. V prípade opätovného poskytovania Služieb po odpadnutí dôvodu uvedeného v bode 4.2 Obchodných podmienok, Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu prípadných nákladov s tým spojených. Počas obdobia prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb podľa bodu 4.2 Obchodných podmienok, je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu v plnej výške.
4.4    Objednávateľ je povinný:
a)    využívať Služby len v súlade s podmienkami  stanovenými Zmluvou, Obchodnými podmienkami, platnými právnymi predpismi,
b)    vykonať riadne všetky potrebné opatrenia, aby žiadnym spôsobom nedošlo k zneužitiu Služieb tretími osobami,
c)    platiť riadne a včas všetky peňažné záväzky, najmä cenu za poskytnuté Služby a tovar, v súlade s podmienkami Zmluvy, Obchodnými podmienkami Poskytovateľa a Cenníka Poskytovateľa,
d)    oznámiť Poskytovateľovi mená osôb oprávnených zastupovať Objednávateľa,
e)    oznamovať po celý čas platnosti Zmluvy písomne Poskytovateľovi najmä:
1.     zmenu zodpovedného zástupcu, konateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa, a to najneskôr do 3 dní od takejto zmeny a taktiež je povinný priložiť doklad preukazujúci takéto zmeny,
2.    zmenu svojich identifikačných údajov ako aj osobných údajov a je povinný priložiť doklad preukazujúci takéto zmeny,
f)    poskytovať Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorá bude nevyhnutná na plnenie povinností Poskytovateľa, 
     g)    dodržiavať všetky povinnosti a opatrenia tak, aby nedošlo k spôsobeniu škody Poskytovateľovi,
     h)    pri úhrade akýchkoľvek peňažných záväzkov uvádzať v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu konkrétnej platby, a to na základe údajov uvedených vo faktúre,
     i)    používať iba zariadenia spĺňajúce požiadavky všeobecných i osobitných právnych predpisov,
     j)    vrátiť Poskytovateľovi na základe jeho vyžiadania zariadenia, ktoré boli Objednávateľovi poskytnuté ako náhradné za účelom dočasného riešenia. Objednávateľ zodpovedá za spôsobenú škodu na vypožičanom zariadení,
     k)    bezodkladne prevziať zariadenie od Poskytovateľa, po tom ako bola na  ňom vykonaná Služba. Objednávateľ je taktiež povinný prevzaté zariadenie, ktoré bolo predmetom Služby, resp. bola na ňom vykonaná Služba, skontrolovať pri prevzatí tohto zariadenia a prípadné námietky, resp. vady zariadenia oznámiť Poskytovateľovi ihneď pri prevzatí tohto zariadenia, inak sa zariadenie prevzaté Objednávateľom považuje za odovzdané bez akýchkoľvek vád, resp. nedostatkov,
    l) pri prevzatí zariadenia, po tom ako bola na ňom vykonaná Služba, na výzvu Poskytovateľa preukázať mu svoju totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným pasom, v opačnom prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo zariadenie nevydať,
     m)    dodržiavať ostatné povinnosti stanovené týmito Obchodnými podmienkami a/alebo Zmluvou.

ČLÁNOK 5 
ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

5.1    Vybrané služby uvedené na www.kgsmshop.sk môže Objednávateľ objednať i na základe elektronickej objednávky (ďalej len „Objednávka“) prostredníctvom elektronického formulára.
5.2    Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných údajov, a to mena, priezviska/obchodného mena,  miesta a času služby a telefonického alebo e-mailového kontaktu. Okrem náležitostí v predchádzajúcej vete musí elektronická Objednávka obsahovať špecifikáciu objednávanej Služby v zmysle Služieb uverejnených na www.kgsmshop.sk. (požadovaná služba sa vloží do nákupného košíka ako tovar). Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v prvej  a druhej vete tohto odseku považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
5.3    Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká až na základe záväzného potvrdenia elektronickej Objednávky zo strany Poskytovateľa.
5.4    Objednávateľ má právo stornovať (zrušiť) elektronickú Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Poskytovateľa.
5.5    Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
a)    Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, z ktorej bola odoslaná objednávka, Objednávateľ neodpovedá na e-maily Poskytovateľa, Objednávateľ je nedostupný),
b)    Objednávka je neúplná alebo neurčitá,
c)    Objednávateľ si objednal Služby, ktoré Poskytovateľ neposkytuje.

ČLÁNOK 6 
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OBJEDNÁVATEĽA

6.1    Poskytovateľ je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje Objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. v platnom a účinnom znení.
6.2    Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa v tomto rozsahu je nevyhnutné na účel plnenia Zmluvy.
6.3    Objednávateľ súhlasí s používaním jeho osobných údajov za účelom informovania Objednávateľa o službách Poskytovateľa, vykonávania prieskumov spokojnosti so Službou, pričom uvedené činnosti môže Poskytovateľ vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby. Tento súhlas môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať, a to prejavom vôle doručeným do dispozície Poskytovateľa.
6.4    Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje prostredníctvom tretích osôb a vykonávať cezhraničný prenos osobných údajov Objednávateľa.
6.5    Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. 
6.6    Prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje Objednávateľa je Poskytovateľ.
6.7    Objednávateľ berie na vedomie, že zo všetkých telefonických rozhovorov uskutočnených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom môžu byť vyhotovované a uskladňované zvukové záznamy.
6.8    Uzatvorením Zmluvy Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na získavanie, zhromažďovanie a spracúvanie identifikačných údajov, ako aj iných osobných údajov o Objednávateľovi v zmysle týchto Obchodných podmienok za účelom poskytovania dohodnutých Služieb podľa Zmluvy. Súhlas udeľuje Objednávateľ v rozsahu zákona č. 428/2002. Z. z. v platnom a účinnom znení.

ČLÁNOK 7
ROZSAH ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU A VADY

7.1    Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za spôsobenú škodu v prípade, ak bola škoda spôsobená pri poskytovaní Služby, ktorej rozsah a spôsob vykonávania je v rovnakých alebo podobných prípadoch obvyklý, neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo neposkytnutím Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, a to len do výšky ceny Služby v súvislosti s ktorou bola škoda spôsobená podľa Cenníka Poskytovateľa alebo Zmluvy za dobu, počas ktorej nebola Objednávateľovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ak takto spôsobenú škodu spôsobil Poskytovateľ.
7.2    Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za:
7.2.1    škody spôsobené softvérom alebo produktmi tretích osôb; 
7.2.2    chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Služby diagnostikované ako chybné; 
7.2.3    škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného Objednávateľom, tretími osobami alebo softvérom o ktorého inštaláciu požiadal Objednávateľ Poskytovateľa; 
7.2.4    nesplnenie Služby v prípade prekážok v práci, resp. neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa; 
7.2.5    nelegálnym softvérom inštalovaným Objednávateľom alebo inými osobami; 
7.2.6    škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením; alebo
7.2.7    škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany Objednávateľa; 
7.2.8    akékoľvek škody na softvérovom vybavení Objednávateľa, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať; 
7.2.9    za škodu spôsobenú nesplnením ktorejkoľvek podmienky a/alebo povinnosti Objednávateľa stanovených Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami; 
7.2.10    škody, ktoré na zariadeniach Objednávateľa vznikli následkom neodborného zaobchádzania Objednávateľa alebo iných osôb; 
7.2.11    škodu spôsobenú prepravcom na veciach, resp. zariadení patriacom Objednávateľovi, ktoré boli zasielané Objednávateľovi.
7.3    Poskytovateľ ďalej nenesie zodpovednosť za stratu zisku, ani za akékoľvek iné ekonomické priame a/alebo nepriame alebo následné škody vzniknuté Objednávateľovi a súvisiace s poskytovaním Služby na základe Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa.
7.4    Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Objednávateľa treťou stranou, ktoré boli zo strany Poskytovateľa poskytnuté tretej osobe za účelom fakturácie služieb poskytnutých treťou stranou alebo ktoré boli postúpené tretej osobe za účelom vymáhania prípadnej pohľadávky voči Objednávateľovi.
7.5    V prípade, že Objednávateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Zmluve a/alebo v Obchodných podmienkach, hoci aj bez zavinenia, Poskytovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky , vyčíslenej v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti. Týmto nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
7.6    V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek záväzku Objednávateľa v zmysle Zmluvy alebo Obchodných podmienok vznikne Poskytovateľovi škoda, túto je Objednávateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi v plnej výške.

ČLÁNOK 8 
REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1    Objednávateľ je oprávnený podať reklamáciu Poskytovateľovi na:
a)     správnu výšku ceny za poskytnutú Službu, resp. tovar dohodnuté podľa Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa uvedeného na www.kgsmshop.sk, ak sa Objednávateľ domnieva, že výška ceny za túto Službu bola účtovaná nesprávne,
b)     kvalitu služby poskytovanú Poskytovateľom, ak sa Objednávateľ domnieva, že táto nebola poskytnutá v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa.
8.2    Reklamáciu podľa bodu 8.1 písm. b) je možné uplatniť v lehote 3 mesiacov odo dňa poskytnutia Služby. V tejto lehote je Objednávateľ povinný doručiť písomne reklamáciu Poskytovateľovi na adresu jeho sídla alebo Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu aj elektronicky na emailovej adresewww.kgsmshop.sk. Reklamácie, ktoré budú doručené po lehote, nebude Poskytovateľ akceptovať. 
8.3    Reklamáciu podľa bodu 8.1 písm. a) je Objednávateľ oprávnený uplatniť spôsobom podľa bodu 8.2 tohto článku, a to v lehote 3 mesiacov odo dňa vyúčtovania výšky ceny za poskytnutú Službu, resp. tovar.
8.4    V písomnej reklamácii, resp. reklamácii uplatnenej elektronicky Objednávateľ uvedie jasný a zrozumiteľný popis problému a dôvod reklamácie.
8.5    Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu a vyrozumieť písomne Objednávateľa o výsledku prešetrenia reklamácie, a to najneskoršie do 30 dní od jej obdržania.
8.6    Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať nárok na reklamáciu, ak zníženie kvality poskytovanej Služby bolo zapríčinené porušením týchto Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo ak zníženie kvality poskytovaných Služieb bolo v dôsledku vyššej moci (najmä nepriaznivých poveternostných vplyvov) alebo dôsledkom protiprávneho konania Objednávateľa alebo tretích osôb alebo, ktoré Poskytovateľ nemohol ovplyvniť.
8.7    Podanie reklamácie na preskúmanie správnosti výšky úhrady za poskytované Služby nemá pre Objednávateľa odkladný účinok na zaplatenie ceny Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou, Obchodnými podmienkami Poskytovateľa alebo Cenníkom Poskytovateľa. Objednávateľ  je povinný uhradiť faktúru za reklamované obdobie v lehote jej splatnosti.
8.8    V prípade ak reklamácia bude uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, alebo sa Poskytovateľ dohodne s Objednávateľom na inom spôsobe odškodnenia.

ČLÁNOK 9 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

9.1    Cena za poskytnutie Služby, vrátane zliav, príplatkov a poplatkov, ako aj podmienky za akých sa uplatňujú, sú uvedené v internetovej stránke . Ceny sú uvedené vrátane DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ môže poskytnúť zľavy aj v závislosti od objemu poskytnutých Služieb, resp. tovaru. Zmluva môže odchylne stanoviť cenu za poskytované Služby.
9.2    Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za objednané Služby, resp. tovar v hotovosti, pokiaľ nie je s Poskytovateľom písomne dohodnuté inak.

9.3    Cena sa obvykle platí po poskytnutí Služby,  avšak v odôvodnených prípadoch je Poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu ceny alebo jej časti vopred formou zálohy. Pri zrušení objednávky zo strany Objednávateľa po uhradení zálohy sa táto Objednávateľovi nevracia. Cenu za vykonanú Službu je potrebné uhradiť pred vyzdvihnutím zariadenia od Poskytovateľa.

9.4    Objednávateľ týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Poskytovateľovi súhlas na to, aby mu Poskytovateľ vyúčtovával cenu za poskytnuté Služby, tovar, resp. dodané náhradné diely alebo iný materiál v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). 
9.5    Poskytovateľ a Objednávateľ berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že vystavením elektronickej faktúry už Poskytovateľ nie je povinný posielať Objednávateľovi faktúry v papierovej forme.
9.6    Poskytovateľ má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v papierovej forme.
9.7    Poskytovateľ sa zaväzuje doručovať elektronickú faktúru Objednávateľovi formou elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol Poskytovateľovi.
9.8    V prípade pochybností sa elektronická faktúra zaslaná Poskytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú poskytol Poskytovateľovi, považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej faktúry Objednávateľovi.
9.9    Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy, voči pohľadávkam Objednávateľa, a to jednostranným započítaním.
9.10    V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania a Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na vymoženie takejto dlžnej čiastky, vrátane nákladov na upomienky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
9.11    V prípade, že Poskytovateľ nevykoná a nenaplní obsah poskytovanej a Objednávateľom objednanej Služby, daná Služba nebude Objednávateľovi účtovaná, resp.  mu bude vrátená cena, ak ju Objednávateľ vopred uhradil.

ČLÁNOK 10
ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK POSKYTOVATEĽA A CENNÍKA POSKYTOVATEĽA

10.1    Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Poskytovateľa a Cenník Poskytovateľa .
10.2    V prípade zmeny, alebo doplnenia Obchodných podmienok, resp. Cenníka Poskytovateľa, Obchodné podmienky, resp. Cenník nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na internetových stránkach Poskytovateľa.
10.3    Poskytovateľ má právo dočasne zmeniť aj cenu, resp. dohodnutú odmenu na určitú vopred stanovenú dobu za podmienky, že takáto zmena je na prospech Objednávateľa – akcie na Služby.

ČLÁNOK 11
RIEŠENIE SPOROV

11.1    Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že prípadné spory, ktoré vyplynú zo Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa a Cenníku Poskytovateľa budú riešiť vzájomnými rokovaniami, aby tak predišli prípadným súdnym sporom.
11.2    Právne vzťahy Zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
11.3    Prípadné spory medzi Poskytovateľom a Objednávateľom budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou a ak nebude možné dospieť k zmieru, pred príslušným súdom SR.

ČLÁNOK 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1    Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
12.2    Zmluva v celom svojom rozsahu podlieha právnemu poriadku SR, a to aj v prípade, že Objednávateľ je štátnym príslušníkom inej krajiny ako SR.
12.3    Všetky písomnosti, ktoré Objednávateľ doručuje na základe Zmluvy alebo Obchodných podmienok Poskytovateľa, je Objednávateľ povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Zmluve, ak Zmluva, resp. Obchodné podmienky nestanovujú inak.
12.4    Všetky správy, upomienky, akákoľvek korešpondencia ako aj iné informácie môžu byť Objednávateľovi posielané aj elektronickou poštou. Všetky listiny podľa predchádzajúcej vety posielané Poskytovateľom Objednávateľovi v súvislosti so Zmluvou faxom, elektronickou poštou alebo formou listu sa považujú za riadne doručené Objednávateľovi najneskôr uplynutím desiatich dní odo dňa ich zaslania Objednávateľovi ak vzniknú pochybnosti o dátume ich doručenia. V prípade, že Objednávateľovi nemohol byť z akéhokoľvek dôvodu oznámený obsah akejkoľvek listiny zasielanej mu Poskytovateľom, považuje sa táto listina za doručenú uplynutím dvadsiateho piateho dňa odo dňa doručenia listiny do dispozičnej sféry Objednávateľa. Ak Objednávateľ v tejto lehote oznámi Poskytovateľovi, že listina mu nebola doručená, bude mu doručený opis tejto listiny. Ak nie je možné Objednávateľovi doručiť akúkoľvek faktúru zasielanú Objednávateľovi v súvislosti so Zmluvou, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba oprávnená na doručovanie poštových zásielok oznámi Poskytovateľovi, že poštovú zásielku nemožno Objednávateľovi doručiť.
12.5    Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým zmluvným ustanovením v zmysle Zmluvy, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti  alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
12.6    Obchodné podmienky Poskytovateľa sa vyhotovujú v potrebnom počte rovnopisov, tak aby po uzavretí Zmluvy mohol jeden exemplár Obchodných podmienok Poskytovateľa obdržať Objednávateľ.. 
12.7    Obchodné podmienky sa pre Objednávateľa stávajú účinnými a záväznými dňom podpisu Zmluvy, resp. akceptácie Objednávky Poskytovateľom. Objednávateľ podpisom jednotlivej Zmluvy, alebo odoslaním Objednávky alebo objednaním Služby Poskytovateľa alebo tovaru potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na obchodných miestach Poskytovateľa a webových stránkach Poskytovateľa, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
12.8    Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom upravené v Zmluve, Obchodných podmienkach Poskytovateľa a Cenníku Poskytovateľa sa riadia Obchodným zákonníkom. 
12.9    Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok.
12.10    Režimu týchto Obchodných podmienok podliehajú obchodné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, jednotlivé Zmluvy uzatvorené medzi Poskytovateľom a Objednávateľom..
12.11    Obchodné podmienky boli vypracované Poskytovateľom a sú platné a účinné od 13.06.2014